1993-2010 Milieubeleidsovereenkomst en Factsheet Energie.

In 1993 is er door de overheid (Vertegenwoordigd door het Ministerie van VROM, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de bedrijfstakorganisatie van de grafische industrie en de verpakkingsdrukkerijen (KVGO en Kartoflex) een milieubeleidsovereenkomst (MBO) aangegaan. In deze MBO zijn milieudoelen opgenomen voor de gehele bedrijfstak, te bereiken in de jaren 2000 en 2010. Het in 1993 verschenen uitvoeringsprogramma haf met name betrekking op het behalen van de doelen 2000. De milieudoelen voor 2010 zijn nader uitgewerkt in dit uitvoeringsprogramma, op basis van de eerder opgestelde notitie Concept-milieudoelen 2000 – 2010.  

Doel van de MBO is:

  • Het terugdringen van de milieubelasting van de bedrijfstak, conform afgesproken reductie-doelstellingen;
  • Het vereenvoudigen van de uitvoering van het milieubeleid, zodanig dat aan de wensen van de bedrijfstak tegemoet gekomen wordt. Deze wensen betreffen landelijke uniformiteit in inhoud en handhaving van milieumaatregelen, voorkomen van onnodige verlies van managementstijl en waar nuttig mogelijk landelijke en bedrijfstakgewijze coördinatie van voorbereiding en uitvoering van het milieubeleid.  

Factsheet Energie

In 1996 is de factsheet Energie ontwikkeld die van toepassing is op alle grafische bedrijven en ver-pakkingsdrukkerijen en beschrijft verschillende aspecten van het omgaan met energie. De factsheet is bij de actualisatie van 1996 toegevoegd aan het Handboek milieumaatregelen Grafische Industrie en Verpakkingsdrukkerij-en. In 2009 is de factsheet uit 2002 geactualiseerd. Er zijn binnen de grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen geen Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA) afgesloten. De afspraken die in het kader van het Doelgroepenbeleid Milieu en Industrie zijn gemaakt zijn leidend. Per 2010 is er eind gekomen aan de Milieubeleidsovereenkomst (MBO) met als resultaat energiereductie van 25% ten opzichte van het basisjaar 1992.

Voor de Milieubeleidsovereenkomst (MBO) is er al een lijst met energiebesparende maatregelen opgesteld die de bedrijven op grond van de MBO moesten uitvoeren. In de praktijk werd op de naleving daarvan niet gecontroleerd. Nu moeten bedrijven al op grond van het Activiteitenbesluit energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. In de praktijk doen bedrijven dit vaak niet of slechts gedeeltelijk. De overheid is begonnen met het daadwerkelijk controleren van de bedrijven, maar gaat dat de komende jaren nog actiever doen – mede om de klimaatdoelstellingen te halen.