De beta-versie van de EPK Energie KVGO Grafimedia

In de eerste instantie is de Grafimedia begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden van een EPK-systematiek. In totaal hebben 20 MKB-bedrijven meegedaan met de pilot. Maar aangezien de grafimedia onderdeel uitmaakt van de Energie KVGO Grafimedia (subsector: creatieve zakelijke dienstverlening), werd al snel opgeschaald naar een bredere doelgroep. Het platvorm waar voor gekozen werd, is de welbekende ARBO RI&E Grafimedia. Doordat de MKB-bedrijven toch al over een ARBO RI&E moeten beschikken, was het logisch en vooral tijdbesparend voor bedrijven, om hieraan ook de EPK te koppelen. Het eindresultaat is dat de sector een goede schets (beta-versie) heeft ontwikkeld om uiteindelijk tot een goede EPK te komen. De te verwachten voordelen zijn:

  • Zeer veel tijdsbesparing door een procesgerichte (werkplekgerichte) aanpak
  • Benchmarking en monitoring is eenvoudig te realiseren
  • Er wordt automatisch een Energie Efficiency Plan (EEP) opgesteld
  • De toetsing geschiedt volledig digitaal, via een directe link naar het BG.
  • Vanwege de hoge transparantie en gebruiksvriendelijkheid wordt verwacht dat deze aanpak door de overheid zal worden erkend.

Op het ogenblik wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de laatste hand gelegd aan de wettelijke contouren van de EPK. Zodra deze bekend zijn (naar verwachting juni 2017), kunnen sectoren waarschijnlijk een verzoek indien om – hopelijk met financiële steun van de overheid – een eigen EPK te bouwen. De hoogte van het subsidiebedrag kan nog wel eens sterk afhangen van het te verwachtten besparingspotentiaal van een sector. Het Nederlandse MKB moet in totaal 100 Petajoule (PJ) reduceren in 4 jaar. Een hele opgave. Logisch dat de overheid meer genegen is om sectoren (of nog beter: samenwerkende sectoren) met een hoog besparingspotentieel als eerste te stimuleren aan de slag te gaan. 

Naar aanleiding van recent onderzoek in Europa lijkt het er op dat het besparingspotentiaal voor de creatieve sector rond de 5 PJ kan liggen. Dat is dus 5% van het te behalen doel; een significante bijdrage dus, gezien het feit dat er in Nederland heel veel branches bestaan. Het Koninklijke KVGO en het Dienstencentrum houden voor u de ontwikkelingen scherp in de gaten, zodat hierop op tijd kan worden geanticipeerd. 

Mocht u nu al met vragen zitten, of wordt u nu al aangeschreven voor uw Bevoegd Gezag, dan adviseren wij u even contact op te nemen met Peter Tegel, 020 – 5435688 of email: p.tegel@dienstencentrum.com.

 
   « Meer Nieuws...